ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ธันวาคม 2560 / 15:27:46  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนเตรียมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนเตรียมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วางแผนเตรียมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเรื่องการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัดตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติฉบับปี พ.ศ.2560-2564 และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศและเพื่อให้มีการประสานงานแผนปฏิบัติการฯ และการจัดเตรียมแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่และสาธารณภัยอื่นๆ ในจังหวัดให้มีความพร้อมต่อไป
ปัจจุบันภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกหวั่นวิตก เนื่องจากทุกๆปี จะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และมักจะผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยพบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก และมีโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคซาร์สโรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคเมอส์ตะวันออกกลาง โรค Ebola แอฟริกาตะวันตก โรคเมอส์เกาหลีใต้ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในปี พ.ศ. 2009 เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยจำเป็นต้องมีความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น รวมถึงมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือจาก 8 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738