ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ธันวาคม 2560 / 11:46:00  
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจัดการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจัดการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านการศึกษา และเพื่อทำข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดโดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยในการรับฟังครั้งนี้มีประเด็น 7 เรื่อง โดยประธานอนุกรรมการเป็นผู้นำเสนอประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น เด็กเล็ก ครูอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การปฏิรูปโครงสร้าง หน่วยงานด้านการศึกษา การศึกษาเอกชน อุดมศึกษา และ อาชีวศึกษา อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษานั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย สภาครูแห่งประเทศไทย หอกาค้า สภาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม แรงงานองค์กรวิชาฃีพ องค์กรเอกชน องค์การระหว่างประเทศท้องถิ่น สมาคมผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา และศึกษารวบรวมข้อมูล ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทประชุมผลการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา และศึกษารวบรวมข้อมูล ที่ กศน.เชียงใหม่ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738