ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 ธันวาคม 2560 / 13:04:07  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญต่างๆของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆจากส่วนราชการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไข ภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังเป้าหมายที่ว่า “สะท้อนปัญหา นำพาแก้ไข ห่วงใยประชา” โดยปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องได้รับการแก้ไข 1.เรื่องจราจรและระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุจาก เป็นเมืองเก่าและเป็นศูนย์กลางกิจกรรมอยู่บริเวณเดียวกัน โครงข่ายถนนขยายเขตทางลำบาก ระบบขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ สภาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและจราจรไม่เอื้ออำนวย การขยายตัวของเมือง ทั้งนี้ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาคือโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการศึกษาโครงข่ายมีเขตทางเฉพาะ แบบบนดิน ใต้ดิน และโครงข่ายแบบทางบนดิน ใช้พื้นที่ถนนเดิม เพื่อศึกษาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณการเดินทาง และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองอย่างยั่งยืน 2.ปัญหาความแออัดของท่าอากาศยานเชียงใหม่และการสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 เนื่องจากสนามบินแห่งเดิม มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเพียง 8 ล้านคนต่อปี และภายในปี 2559 มีผู้โดยสารในการใช้สนามบิน 9.2 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด และประเทศโดยรวม 3.ปัญหาการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการดำเนินการต่างๆ ในอำเภอที่มีพื้นที่ป่ามากทำให้เกิดการพัฒนาการคมนาคมและโครงการต่างๆ เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่เป็น 5 คณะ เพื่อรับฟังปัญหาด้านต่างๆจากหน่วยงานและประชาชนอย่างใกล้ชิด ได้แก่ คณะที่ 1 รับฟังสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ดีขึ้น เกิดจากการบูรณาการร่วมกันทำงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า คณะที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ณ จุดรับซื้อลำไย อำเภอจอมทอง จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของคณะคือ ปัญหาด้านราคาลำไยตกต่ำ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนของแรงงาน ให้มีการกำหนดมาตรฐานของการคัดแยกลำไยอย่างชัดเจน คณะที่ 3 ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบให้บริการของคณะทันตแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัญหาในการที่มีสถานที่บริการไม่เพียงพอ ขอให้มีการสนับสนุนการวิจัย เช่น การวิจัยรากฟันเทียม สามารถลดต้นทุนในการทำ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ขอสนับสนุนด้านเครื่องมือทางการแพทย์ คณะที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมและรับฟังปัญหาของเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเรื่องการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่เท่าเทียมกัน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ มีเยาวชนในสถานศึกษาจำนวนมาก จึงต้องให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และคณะที่ 5 พบกลุ่มสตรี ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาด้านการขาดแหล่งเงินทุนในการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายในการสร้างอาชีพเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในโอกาสลงพื้นสร้างความยินดีแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ที่จะมีการรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาเพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขต่อไป โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วจำนวน 37 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 38 โดยมีผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น 10,189 รายสามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้วจำนวน 7,803 รายคิดเป็นร้อยละ 76.58 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.42

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738