ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 ธันวาคม 2560 / 12:37:17  
ป.ป.ส. ภาค 5 จัดฝึกอบรมการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ
ป.ป.ส. ภาค 5 จัดฝึกอบรมการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ
ป.ป.ส. ภาค 5 จัดฝึกอบรมการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รายงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ได้กำหนดกรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม รายงานและประเมินผล ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค และ ศอ.ปส.จ. (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด) ใช้เป็นช่องทางในการรายงานผลดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อใช้ในการบริหารผลงานทางยุทธศาสตร์ ประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยี ให้ก้าวทันระบบราชการ Thailand 4.0 นั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ได้จัดโครงการฝึกอบรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติดระดับอำเภอ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ศอ.ปส.จ. (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด) ศอ.ปส.อ. (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในระดับพื้นที่ผ่านเครือข่าย Internet ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาในการวิเคราะห์ กำกับติดตาม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดกรอบแนวทางในการกำกับ ติดตามรายงานผละประเมินผล ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 พร้อมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นช่องทางรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยี ให้ก้าวทันระบบราชการ Thailand 4.0 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รายงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และชัดเจนต่อไป
การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ปลัดอำเภอจาก 25 อำเภอ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษา เขต 1-3 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานท่องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศป.ปส.อ. ทั้ง 25 อำเภอ .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738