ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 ธันวาคม 2560 / 15:32:35  
รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาภาคเหนือ 4.0
รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาภาคเหนือ 4.0
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือ 4.0 รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ที่ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคเหนือ มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่น มีการสร้างสรรค์พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ มีบริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ที่ตั้งของภาคเหนือยังมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิ สังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มี ศักยภาพและโอกาส เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ
หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือและรับฟังการบรรยายหลักการขับเคลื่อนนโยบายจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องระบบวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคเหนือ 4.0 เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน Creative Economy/Digital Economy/Bioecono พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับมหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ภาคเอกชนโดยผู้แทนนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI) และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) เรื่องย่านนวัตกรรม (Innovation District) ในภาคเหนือ และเยี่ยมชมการจัดแสดงตัวอย่างผลงานนวัตกรรม จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ SME/OTOP
ในการนี้ รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โรงงานต้นแบบการลดความชื้นการกำจัดแมลงในข้าว ด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุที่ออกแบบและพัฒนาให้มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเข้ากับระบบโรงสีข้าวในปัจจุบัน โดยใช้หลักการทำงานแบบไหลต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การแยกสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ การกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Treatment Process) ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะร่วมกับห้องที่ให้ความร้อน เพื่อให้เกิดกระบวนการกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ และเยี่ยมชมบริษัท ไบโอเวกกี้ จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Veggie Energy & Nutrition Bar และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Fruit Veggie Gummy Vit.C Plus การจัดทำระบบ GMP/HACCP

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738