ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 ธันวาคม 2560 / 16:26:06  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเมิง
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเมิง
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเมิง ภายใต้โครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่" เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดออกหน่วยบริการ โดยจะนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนวัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบปะประชาชน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกในทุกพื้นที่ของเชียงใหม่
ทั้งนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน , มอบจักรยานจำนวน 5 คัน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ , มอบพันธ์ปลาจำนวน 30,000 ตัว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้ง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มแก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกจำนวน 250 ชุด นอกจากนี้ ยังเดินตรวจเยี่ยมชมบูทต่างๆ ของหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
โดยภายในงาน ยังได้เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ การเกษตรเสริมเพื่อเติมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ สำหรับการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมีส่วนราชการต่างๆ มาให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนนำความรู้ทีได้ไปใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเข้ารับบริการหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/ณัฐกฤตา บุญศิริ
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738