ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 ธันวาคม 2560 / 21:09:38  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา "สร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา "สร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ"
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา "สร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ" เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างความแข็งแรงของสังคมไทยภายใต้หลักการสมานฉันท์ในการสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดสัมมนารวม 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เป็นสื่อวิทยุชุมชน ครั้งละ 100 คน ในพื้นที่ตั้งของสำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขตของกรมประชาชนสัมพันธ์ และเป็นสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 8 ของโครงการฯ
นายประจวบ กันธิยะ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาปฏิรูปประเทศ ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้ดีขึ้นอย่าง “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับ-ส่งข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อใหม่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนผู้รับสาร อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ในการนำข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทุกคนทำหน้าที่เป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร หลายครั้งที่สื่อมีบทบาทสำคัญ กำหนดประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และยังมีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งในการแจ้งข่าวเพื่อระดมการบรรเทาและการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จึงส่งผลให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลงในการรับส่งข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนไปอย่างมาก สื่อแต่ละประเภทจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในการผลิต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการเลือกช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้เห็นความจำเป็นในการสร้างเครือข่าย โดยนำสื่อวิทยุชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ มาเชื่อมโยงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เน้นการเสริมสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนฐานรากทุกระดับ ในรูปแบบ “เครือข่ายประชารัฐ” ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการสื่อสารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่จะร่วมกัน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย ภายใต้หลักการสมานฉันท์เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างแท้จริง

ข่าวโดย : ณัฐกฤตา บุญศิริ / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738