ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 ธันวาคม 2560 / 16:28:52  
พิธีปิดการฝึกการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2
พิธีปิดการฝึกการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2
พิธีปิดการฝึกการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 2 และมอบใบประกาศแก่ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฯ ฉบับที่ 108/2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผ่านการบำบัดฟื้นฟู และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 รุ่นๆ ละ 100 คน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในระหว่างวันที่ 14 – 25 ธันวาคม 2560 โดยใช้สถานที่กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟู
โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ 13 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ฮอด สันป่าตอง ไชยปราการ แม่แจ่ม แม่อาย ฝาง ดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง สะเมิง และจอมทอง ค้นหาแนะนำส่งผู้เสพยาเสพติด ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองในระดับอำเภอแล้ว เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูฯ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 รวมทั้งสิ้น 100 คน ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 วัน แบ่งเป็นระยะเวลาการดำเนินโรงการ 12 วัน แบ่งเป็นระยะเวลาของของการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ พฤติกรรมและฟื้นฟูร่างการ 9 วัน และระยะเวลาการฝึกทักษะอาชีพ อีก 30 ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร/ครูฝึก จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทั้ง 100 คน มีสภาพทางร่างกายที่ดี มีความพร้อมด้านจิตใจ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อส่งกลับภูมิลำเนา โดยจะได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่เป็นระยะเวลา 12 เดือน และเริ่มชีวิตใหม่และไม่หันกลับมากระทำผิดซ้ำในที่สุด

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ณัฐกฤตา บุญศิริ / ชุติมา วิล
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738