ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ธันวาคม 2560 / 16:03:50  
กระทรวงแรงงาน ผลุดแนวคิด "สอนและให้เครื่องมือจับปลา" โดยใช้กลยุทธ์ 4D
กระทรวงแรงงาน ผลุดแนวคิด "สอนและให้เครื่องมือจับปลา" โดยใช้กลยุทธ์ 4D
กระทรวงแรงงาน ผลุดแนวคิด "สอนและให้เครื่องมือจับปลา" โดยใช้กลยุทธ์ 4D ตั้งเป้าขจัดความยากจนและลดความเลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงแรงงานได้เสนอแนวทางเพื่อร่วมมือกับกระทรวงการคลังในโครงการขจัดความยากจนรายบุคคลอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จำนวน 1 ล้านคน ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ 4D ได้แก่ ความต้องการเงินทุน , เข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน , มีงานทำ และฝึกอาชีพ ภายใต้แนวคิด “สอนและให้เครื่องมือจับปลา” พร้อมนำเครือข่ายแรงงาน อาทิ อสร.และเครือข่ายอาสาสมัครอื่นๆ เป็นผู้คัดกรองส่งต่อสู่การมีงานทำและการฝึกอาชีพ เพื่อเป็นแรงงานในระบบในสถานประกอบกิจการต่างๆ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยจำนวน 232,740 คน แยกเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน จำนวน 154,487 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 78,253 คน โดยปรากฏผลการช่วยเหลือเบื้องต้นของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนธันวาคม 2560 ปรากฏว่าได้ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยบรรจุงานได้แล้ว จำนวน 2,510 คน อีกทั้ง มีผู้พิการได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 9 คน มีผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 23 คน และมีผู้สูงอายุประกอบอาชีพอิสระและได้รับการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุไปแล้ว จำนวน 355 คน
สำหรับ แผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานกระทรวงแรงงานในห้วงเวลาต่อไป ต้องเร่งสำรวจความต้องการของผู้มีรายได้น้อย โดยอาศัยอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ และเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายอาสาของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรวมกำลังให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ คนยากจนที่มีรายได้น้อยตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อลดจำนวนคนยากจนและลดความเลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738