ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 ธันวาคม 2560 / 09:47:11  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ  วัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 17.46 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ไปยังวัดดอนชัย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนอุโบสถหลังเดิม ที่หลังคาและผนังได้พังทลายลง เมื่อพุทธศักราช 2557 จนไม่สามารถบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ได้ดังเดิม.และเพื่อให้พระภิกษุ สามเณรได้ประกอบศาสนกิจในวันสำคัญต่างๆ. ตามหลักพระพุทธศาสนา อุโบสถหลังใหม่นี้เริ่มสร้างเมื่อปี 2558 แล้วเสร็จในปี2560 ด้วย เงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา จำนวนหกล้านห้าแสนบาทถ้วน มีรูปทรงลักษณะสถาปัตยกรรมตามศิลปะล้านนาประยุกต์ มีต้นแบบจากหอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 14 เมตรยาว 24 เมตร ทั้งนี้ตามความเชื่อว่าพระอุโบสถเป็นสถานที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉัตรมี 5 ช่อ อันหมายถึงพระพุทธเจ้าในภัทรกัปมี 5 พระองค์ หน้าบันประดับด้วยใบระกาแกะสลักจากไม้สัก
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อัญเชิญมาจากอุโบสถหลังเดิม ทั้งนี้จะมีกําหนดการประกอบพิธีตัดหวาย ลูกนิมิตผูกพัทธสีมาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561
สำหรับวัดดอนชัย เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2517 ปัจจุบันมี พระครู-สุ-ตะ-พัด-ทะ-โน-ดม เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ จําพรรษา 5 รูป ภายในวัดมีเสนาสนะที่สำคัญประกอบด้วย วิหาร ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2532 /พระเจดีย์สร้าง ขึ้นเมื่อปี 2553 ภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทาน จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. และประทานนามว่า “พระธาตุจอมมุนีศรีดอนชัย “
โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เงินสมทบทุน จำนวน 150 ราย ก่อนเสด็จฯ กลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯอย่างทั่วถึง พร้อมประทานถุงยังชีพภายในบรรจุผ้าห่มกันหนาวและของใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความหนาวเย็นด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738