ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 ธันวาคม 2560 / 14:38:43  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เตรียมการแก้ไขปัญหา เน้น 3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดช่วงห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันทั้ง 25 อำเภอ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการปฏิบัติร่วมกัน ในเรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงกำหนดให้การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติ
สำหรับ แนวทางการป้องกันหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดใช้มาตรการเชิงรุก “3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” ประกอบด้วย 3 มาตรการเชิงพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง รวมถึงใช้มาตรการบริหารจัดการ มาตรการสร้างความตระหนัก มาตรการลดปริมาณเชื่อเพลิง และมาตรการประชารัฐ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทั้ง 25 อำเภอให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ช่วง“60 วันห้ามเผาเราทำได้” ที่ประชุมได้มติกำหนดช่วงห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 จำนวน 51 วัน โดยให้ความเห็นตรงกันว่าปีนี้ฤดูกาลล่าช้ากว่าปกติ จากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดความชื่นเยอะกว่าปีที่ผ่านมา จึงเลื่อนช่วงเวลาห้ามเผาดังกล่าว
ขณะที่ รัฐบาลได้เน้นย้ำถึงสถานที่สำคัญและสั่งการห้ามเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่พระตำหนักและสนามบินอย่างเด็ดขาด ซึ่งในปี 2560 ทางจังหวัดประสบความสำเร็จกับแผนงานยุทธการดอยสุเทพ – ปุย โดยความร่วมมือจาก 4 อปท. ในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง โดยปี 2561 ทางจังหวัดจะนำแผนงานยุทธการดอยสุเทพ – ปุย มาถอดบทเรียนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้อำเภอใช้ระบบ single command ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจสั่งการในการดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่ากับทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดอำเภอ และให้มีการกระจายความรับผิดชอบลงไปยังระดับตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ในวันที่ 30 มกราคม 2561

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738