ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มกราคม 2561 / 15:56:04  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจัดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1
สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจัดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1
สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจัดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 หารือข้อราชการ แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560เวลา 10.00 น. นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่
สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เป็นองค์กรของเทศบาลภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือโดยดำเนินการภายใต้ข้อบังคับสันนิบาตแห่งประเทศไทย อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 บัญญัติให้มีการจัดการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทศบาลให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้อง และเกิดความกลมเกลียวของเทศบาลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การบริหารสาธารณะของเทศบาล การอบรม การบรรยายพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างเพียงพอส่งผลให้พัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 327

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738