ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2561 / 12:02:20  
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดประกวดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม"
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดประกวดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม"
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ จัดประกวดโครงการ "ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม" เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประกวด”ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม” ในหัวข้อ “กลุ่มพลัง หยุดยั้งคอรัปชั่น” โดยวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายภารกิจที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ที่ทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามให้หมดไปในสังคมไทย ดังนั้นเพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส มีระบบตรวจสอบ และการรับผิดชอบที่รัดกุมในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ด้าน ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ ตระหนักรู้ พร้อมที่จะเป็นพลังในการหยุดยั้งการคอรัปชั่น และเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมกัน ขณะเดียวกัน ได้ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และพัฒนาต่อยอดผลงานตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเพื่อให้สังคมมีความตระหนักรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย
ทั้งนี้ มีทีมร่วมประกวดการแสดงสร้างสรรค์ ประกอบการบรรเลงและขับร้อง จำนวน 4 วง ประกอบไปด้วยนักแสดง นักดนตรี ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ ได้แก่ วงซาวเมือง , วงจันทร์กะพ้อ , วงสุวรรณ์ และวงกุญแจซอล ผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ทีมซาวเมือง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม กุญแจซอล , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีมจันทร์กะพ้อ , และรางวัลชมเชย ทีมสุวรรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ”รางวัลสืบสานศิลปวัฒนธรรม ทีมผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738