ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2561 / 14:10:34  
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จไปศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในอำเภอสันป่าตอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯไปศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านพืชผักปลอดภัย ฐานเรียนรู้ด้านพืชผสมผสาน ฐานเรียนรู้ด้านประมง ฐานเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง ฐานเรียนรู้การปลูกหม่อน ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาดิน ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการปรับปรุงทางเดินให้เป็นพื้นที่ราบ พร้อมทั้งขอให้กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมขยายผลซักซ้อมการถวายความเคารพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้สมพระเกียรติ
สำหรับ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตไม่สามารถทำได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกลและถนนหนทางทุรกันดาร คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะนั้น ซึ่งมี หม่อมเจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี เป็นประธานได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกล้าไม้ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริระหว่างส่วนกลางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2522 คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 6 ไร่ 47 ตารางวา และต่อมา พลโทสีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 14 ไร่ 81 ตารางวา ทำให้มีพื้นที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อเป็น ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง โดยมีกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จัดกำลังพลดูแลและประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับได้รับรู้ เรียนรู้ เชื่อมโยง กับวิถีชีวิต สามารถ นำหลักการความรู้ไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีความสุขและยั่งยืนในอนาคต

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738