ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 16:39:24  
โฆษกคณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการ ติดตามการดำเนินการฟื้นผญาล้านนา
โฆษกคณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการ ติดตามการดำเนินการฟื้นผญาล้านนา
โฆษกคณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติ และคณะ ติดตามการดำเนินการฟื้นผญาล้านนา เน้นผลักดันให้ทุกด้านเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกธงชัย แฉล้มเขตร โฆษกคณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติ และคณะ ติดตามการดำเนินการฟื้นผญาล้านนา(การจัดทำแผนแม่บทผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินการ ในการนี้ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ
โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการประชุมเสวนา เรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาอารยะธรรมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญา ตัวแทนหน่วยงาน ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีการกำหนด แนวทางการดำเนินการออกเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่นการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสาน ผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่ การสร้างสรรค์และต่อยอดผญาล้านนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ เสริมสร้างพลังประชารัฐในการเผยแพร่สืบสานและสร้างสรรค์ผญาล้านนา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจะเร่งดำเนินการและประสานงานภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายเห็นผลเป็นรูปธรรม

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738