ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 17:34:35  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 เพื่อได้รับการพัฒนาอาชีพตามความถนัดอย่างเหมาะสม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 13 แห่ง อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แตง อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอพร้าว อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง และอำเภอแม่ออน นำส่งผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน โดยเริ่มตั้งแต่ 8 มกราคม 2561 – 19 มกราคม 2561
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หลักสูตร 9 วัน และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง รวมเป็น 12 วัน โดยมีข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด การบำบัดฟื้นฟูใช้แนวความคิดหลัก คือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัยมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และได้รับการพัฒนาอาชีพ ตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสม เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738