ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 17:41:30  
เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 9
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ปริยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดงาน
ทั้งนี้ งานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของ นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และการแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใน 8 กลุ่มสาระ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดสวนแก้ว การสร้างเว็บเพจ การบรรยายธรรมภาคภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับ การแข่งขันดังกล่าว จะมีภิกษุสามเณรเข้าร่วมการแข่งขันจาก 14 กลุ่ม รวม 409 โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,095 รูป และมีภิกษุสามเณร ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,500 รูป/คน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738