ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 17:51:41  
วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากเพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคม "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีคนพิการทุกประเภทและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงองค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเข้าร่วมงาน
ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป สำหรับในปี 2561 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน “Transformer towards sustainable and resilient for all” มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2570) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind)
ทั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และสวัสดิการทางสังคมให้ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาชีวิตคนพิการในทุกๆด้าน อาทิ เบี้ยยังชีพคนพิการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำในสถานประกอบการเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 325

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738