ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 12:16:32  
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)]

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 นาย คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และ นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า เป็นผู้รับมอบ ในพิธีส่งมอบรถพยาบาลของ “โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและควา มมั่นคงของมนุษย์[Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี) ]
โรงพยาบาลปางมะผ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเขตรอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า กำลังประสบกับปัญหาความยากลำบากในการส่งต่อหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เนื่องจากมีรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เพียงพอต่อความต้องการ และรถที่มีอยู่เดิมก็มีสภาพเก่าทรุดโทรม ด้วยเหตุนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินที่มีความพร้อมจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินขับเครื่องสี่ลอ 1คัน และรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน 1คัน ให้กับโรงพยาบาลปางมะผ้า เป็นมูลค่า 3,150,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินใ นพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่หรือ90%ของ อำเภอปางมะผ้า และ ระบบบริการการส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยาภาพที่สูงกว่า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โทรศัพท์: 053-203- 367 โทรสาร: 053-203- 373 Email : ggp@tm.mofa.go.jp

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738