ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 14:47:30  
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2560
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2560
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลและร่วมกันหารือการดำเนินงานเครือข่ายวัฒนธรรม ให้เกิดการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนต่อไป

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 18 กำหนดให้สภาวัฒนธรรมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีการแถลงผลงาน งบดุล แผนงานประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้แก่สมาชิกสภาวัฒนธรรมทราบ ประกอบด้วย สมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 30 คน สมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอ จำนวน 180 คน นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ประสานงานอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 25 คน และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมฯ
ทั้งนี้ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินการฟื้นผญาล้านนา (การจัดทำแผนแม่บทผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่ ปี 2561 - 2564) ตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยได้แถลงผลงานและสรุปภาพรวมของการดำเนินการสภาวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันรับรู้บทบาทภารกิจหน้าที่ ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเครือข่ายหลักในการผลักดันกลไกให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดพลังทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในทุกๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738