ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 12:47:40  
กกพ.จัดงานสัมมนาเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97(4) และมาตรา 97(5) เริ่มเชียงใหม่ที่แรก
กกพ.จัดงานสัมมนาเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97(4) และมาตรา 97(5) เริ่มเชียงใหม่ที่แรก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดงานสัมมนาเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97(4) และมาตรา 97(5) เริ่มเชียงใหม่ที่แรก จัดสรรเงินกว่า 1,400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดงานสัมมนาเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97(4) และมาตรา 97(5) ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการแก่ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยรที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (กิจการตามมาตรา 97(4)) และเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (กิจการตามมาตรา 97(5))
นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เดินหน้าจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ภายในเดือนมกราคม 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและจ้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ผลักดันให้เกิดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีเป้าหมายในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคลของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินโครงการลักษณะการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้จนเกิดประโยชน์ได้จริง และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้าให้กับประชาชน ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) จำนวน 650 ล้านบาท และ 210 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินเข้ามากว่า 780 โครงการ
สำหรับในปรงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงาน กกพ. เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างนวัตกรรมใหม่ ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือการต่อยอดโครงการ ศึกษา วิจัย หรือส่งเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดกรอบจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยเร้นการสร้างความรู้ ความตระหนัก ของสังคมและประชาชน ให้กับนิติบุคคลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงผงกำไร ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน หรือหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โทรศัพท์ 0-2207-3599 ต่อ 323 หรือ 311 โทรสาร 0-2207-3572

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738