ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มกราคม 2561 / 11:40:21  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง"การพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย"
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง"การพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย"
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง"การพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย"

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการดำเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย” พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้งานวิจัยสมารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการนำเสนอผลการวิจัย โครงการ “การพัฒนาอัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย คุณธันยา พรมหบุรมย์ นักวิจัย และอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมถึงระดมความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปผลการประชุมฯ
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. ที่ ห้องเข็มแสด ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง www.goo.gl/forms/XDzHo๑eXxLbQGuOY๒ หรือสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม ได้ที่ คุณดุษณีย์ ชาวนา โทรศัพท์ 098-7481348 หรือ อีเมล์ dutsaneechawna@gmail.com พร้อมกับเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย จำนวน 1 ฉับบ


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 268

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738