ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มกราคม 2561 / 16:44:13  
เปิดแล้วนิทรรศการเนื่องในวาระครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่1
เปิดแล้วนิทรรศการเนื่องในวาระครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่1
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดนิทรรศการเนื่องในวาระครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่1 เพื่อรณรงค์และแสดงผลงานทางประวัติศาสตร์สาธารณสุขที่สำคัญๆของแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชนตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยเขตสุขภาพที่ 1 โดยทุกเขตสุขภาพและโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ได้ร่วมฉลองด้วยกิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชนตลอดปี เช่น การปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาผู้ป่วย การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางประวัติศาสตร์สาธารณสุขที่สำคัญๆของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ในวาระครบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย (27 พฤศจิกายน 2561) กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี 2561 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆ ได้แก่ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กลาง จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสาธารณสุขไทย การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ สำหรับ นิทรรศการที่จัดแสดงวันนี้ เป็นผลงานที่เป็นต้นแบบด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สมควรที่จะจารึกเป็นประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ประโยชน์แก่สาธารณชน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ พอ.สว. ลำดับที่ 1 ตำนาน 80 ปี รพ.สวนปรุง , โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่ห่างไกล , หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ตามรอยพระบาทจากขอบด้ง , ประวัติการสร้างตึกมหิดล , อนามัยพระราชทาน อสม. คนแรกของประเทศไทย , เส้นทางเกลือไอโอดีน เป็นต้น ในการนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตลอด 1 ศตวรรษที่ผ่านมาการสาธารณสุขไทย เกิดคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย พร้อมทั้งเป็นโอกาสสำคัญของสังคมไทยที่จะได้ร่วมเรียนรู้ และผลักดันให้เป็นพลังสำคัญในการถอดบทเรียนในอดีต เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ศตวรรษที่ 2 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง /ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738