ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มกราคม 2561 / 18:17:45  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม YEP /YIP SHOWCASE 2017
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม YEP /YIP SHOWCASE 2017
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน YEP /YIP SHOWCASE 2017 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

ที่โรงแรมคุ้มภูคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ English Program และโครงการ International Program โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน YEP /YIP SHOWCASE 2017 โดยมี นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธาน เปิดงาน นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน
นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า โครงการ English Program และโครงการ International Program โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน YEP /YIP SHOWCASE เป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะการคิด การทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในที่สาธารณะได้อย่างสรรค์และมั่นใจ เห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างสูง นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในอนาคต ขอชื่นชมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาให้นักเรียนมีความฉลาดทั้งทางด้านสังคมอารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนในโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 271 คน และโครงการ International Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 338 คน การแสดงมีทั้งหมด 12 ชุด
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและมีความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่สาธารณะและให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดการวางแผน การทำงานเป็นหมู่คณะ ความรับผิดชอบและเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านภาษาและความสามารถในการทำงานเป็นทีมและความมั่นใจในตนเอง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนไม่เฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงศักยภาพทางภาษาอังกฤษ แต่โรงเรียนยังมีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมนักเรียนทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพเป็นพลโลกและได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738