ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มกราคม 2561 / 18:36:01  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว www.Thailand Tourism Directory .go.th เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานใหม่ข้อมูลเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว www.Thailand Tourism Directory .go.th เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานใหม่ข้อมูลเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว www.Thailand Tourism Directory .go.th เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานใหม่ข้อมูลเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องนันทา 2 โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย” โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดยร่วมมือในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์หลากหลายในการท่องเที่ยวในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสในการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา Digital Tourism Platform ให้รองรับกับการใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการชี้เป้าเมืองรองเมืองหลัก รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆในชุมชน ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีแผนการพัฒนาตนเองจากจุดท่องเที่ยว ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้ว ก็จะนำมาซึ่งการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวต่างๆ มายังพื้นที่เมืองรองในอนาคตต่อไป สำหรับ กลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ กว่า 3,000 รายการ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าในชุมชน และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และจีน พร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการท่องเที่ยวให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด ในการนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพดังกล่าว


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 527

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738