ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มกราคม 2561 / 19:41:57  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 มอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัดที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นายเดช สิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบทุนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในสังกัด ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความจำเป็นช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน โดยให้โรงเรียนสำรวจและส่งข้อมูลเด็กด้วยโอกาส จำนวน 55 โรงเรียน และได้พิจารณาคัดเลือกพร้อมมอบทุนทั้งหมด 55 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
โอกาสนี้ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา ระดับดีเด่น จากจำนวน 88 แห่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด จำนวน 45 ราย พร้อมกับมอบเกียรติบัตรการดำเนินสภานักเรียนในโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน
ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสร้างอุดมการณ์ ต้านภัยยาเสพติด การสร้างทักษะชีวิต ด้านการป้องกันยาเสพติด และประเมินผลและมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอีกจำนวน 10 โรงเรียน


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เองพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738