ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มกราคม 2561 / 14:04:35  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน หวังพัฒนาให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เอื้อต่อเยาวชนนอกสถานศึกษาในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจน ให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนและสังคม โดยเล็งเห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงไปได้ง่าย จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวนรุ่นละ 100 คน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง อาทิ นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีโอกาสเข้ามาเป็นแนวร่วม “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) เพื่อช่วยเหลืองานทางราชการในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ รวมถึงเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738