ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มกราคม 2561 / 14:43:43  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา16.19 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อที่ดินจำนวน 6 ไร่ 47 ตารางวา เมื่อปี 2522 เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีกลางพักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และกล้าไม้ ก่อนนำขึ้นไปปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในอดีตการคมนาคมไม่สะดวก พร้อมพระราชทานชื่อว่า "ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง" มีกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ เป็นหน่วยงานหลักดูแลและประสานการดำเนินงาน โดยมีการขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเติมเป็น 25 ไร่ 1 งาน 28 ตาราง ต่อมาหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาร่วมดำเนินงานด้านวิชาการและการส่งเสริมขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศในท้องถิ่นแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ภายในศูนย์ฯ มีการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพโดยหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 8 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยฐานเรียนรู้พืชปลอดภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปปลูกผักตามความต้องการของท้องถิ่นและตามฤดูกาล รวมทั้งเพาะกล้าพืชแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสาน โดยมีไม้ผลเป็นพืชหลัก ฐานเรียนรู้ด้านประมง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมตามฤดูกาล และกรมชลประทานเข้าไปจัดสร้างบ่อเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง พร้อมปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบส่งน้ำ เก็บกักน้ำ และระบบระบายน้ำ ฐานเรียนรู้การปลูกหม่อนผลสด กรมหม่อนไหมได้ปลูกต้นหม่อนกินผลสด และหม่อนสำหรับเลี้ยงตัวหนอนผลิตผ้าไหม รวมทั้งแปรรูปเป็นน้ำหม่อนสดพร้อมดื่ม ฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ทางกรมพัฒนาที่ดินได้สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน น้ำหมักชีวภาพ และการปลูกหญ้าแฝก รวมทั้งเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว 2,050 คน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738