ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มกราคม 2561 / 14:45:29  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม (Helicopter View) และทักษะในการสร้างความร่วมมือของผู้นำภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) หลักสูตร "พัฒนาทักษะการมองภาพกว้าง และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ" ของบุคลากรภาครัฐระดับปฏิบัติการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำนโยบายไปต่อยอดในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด้วยการยกระดับการบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะและการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แก่บุคลากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับระดับกลางน้ำ คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ให้เป็นผู้นำที่มีความเข้าใจเรื่องนโยบายสาธารณะและเข้าใจการบริหารกลุ่มจังหวัดเชิงบูรณาการ เพื่อที่จะนำไปสู่ปลายน้ำ ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย เช่น หมอกควันไฟป่า , การขนส่งสาธารณะ หรือการบริหารเมืองโดยใช้ ICT เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาทีได้ประสบและตระหนักถึงความจำเป็นที่จำต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยใช้ความรู้เป็นฐานและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738