ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:58:23  
สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ
สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ
สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในด้านการพัฒนาประเทศ

ที่ บ้านศรีแดนเมือง หมู่ 6 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จำนวน 12 โครงการ โดยมีพลตรีอภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวรายงาน ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในด้านการพัฒนาประเทศ ที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มีโครงการกิจกรรม ลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งโครงการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ ซึ่งรัฐบาลให้มีการส่งเสริมการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างเส้นทาง และการขุดสระเก็บน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศ
สำหรับ การดำเนินการโครงการดังกล่าว ทั้ง 12 โครงการ มีราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน 37 หมู่บ้าน 6,985 ครัวเรือน รวมราษฎรได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 13,946 คน ซึ่งทำให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ มีเส้นทางใช้สำหรับการสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอดอยหล่อ รวมทั้ง ในส่วนของโครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นา สามารถกักเก็บน้ำ เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738