ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:02:03  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี และทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 19.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนภาษาบาลี ซึ่งทางวัดฯ โดยพระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เจ้าอาวาส ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลีของพระภิกษุ สามเณรในพื้นที่อำเภอสารภี โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 2566 โอกาสนี้ ทรงห่มผ้าพระนอนพุทธไสยาสน์ ความยาว 19 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ชัยสีลพุทธภิรักษ์ เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะแบบล้านนา อาทิ เศียรพระพุทธรูปประติมากรรมปูนทราย และซุ้มปราสาทล้านนาฝีมือช่างโบราณ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและจีน
สำหรับวัดพระนอนหนองผึ้ง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี ครองนครหริภุญชัย ในปี 1838 พญามังรายได้ตีนครหริภุญชัย และสร้างเมืองใหม่ทางทิศเหนือ เรียกว่า นครกุมกาม หรือเวียงกุมกาม โดยได้รวมเอาวัดฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของนครกุมกาม และทรงอุปถัมภ์วัดฯ จึงถือว่าวัดฯ แห่งนี้เป็นวัดสำคัญในนครกุมกาม นอกจากนี้ ยังมีประเพณีนมัสการสรงน้ำปิดทองพระนอนพุทธไสยาสน์ ในวันเพ็ญเดือนแปดเหนือทุกปี และยังคงสืบทอดประเพณีดังกล่าวถึงปัจจุบัน


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738