ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:11:11  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนสีเขียว

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 ที่โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปประเด็นที่สำคัญ คือการร่วมรับรองกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญระดับต้นๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางประเทศสมาชิกให้คำมั่นว่า จะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาและมุ่งเน้นหลักการสร้างสมดุลของการพัฒนาที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจาก 6 ประเทศ สมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMSได้อนุมัติกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน พ.ศ.2561-2565 สำหรับแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกรอบยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2549 ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB กำลังเข้าสู่ระยะที่ 3 ของแผนงาน โดยได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้แล้วกว่า 30,000 คน ในเขตชนบทของอนุภูมิภาคให้หลุดพ้นจากความยากจน อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจสำหรับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิก GMS ซึ่งจะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความร่วมมือในอนุภูมิภาคในการรับมือด้านสิ่งแวดล้อม


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738