ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:41:59  
เชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าสถานที่จัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าสถานที่จัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 8 แผนยุทธศาสตร์ อาทิ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า , การจัดตั้งระบบศูนย์พักพิงสัตว์ , การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูล , การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 5 ศูนย์พักพิงสัตว์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , อุทัยธานี , นครราชสีมา (แล้วเสร็จร้อยละ 39.17) , นครศรีธรรมราช และจังหวัดอุดรธานี (ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
ทั้งนี้ จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) พบการเกิดโรคในพื้นที่ 42 จังหวัด และในปี 2561 (1 -31 มกราคม 2561) พบการเกิดโรคในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจำนวน 696 ตัว ทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 3,038 ตัว รวมทั้ง ให้คำแนะนำและรักษาสัตว์ป่วยจำนวน 88 ตัว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์เป็นเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ บังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ให้ปศุสัตว์จังหวัดตั้ง War room , ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข พร้อมกับฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร และดำเนินการจับสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อเฝ้าระวังอาการโรคพิษสุนัขบ้า
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาสถานที่จัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เห็นควรเลือกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เสียก่อน ส่วนพื้นที่สำนักฟาร์มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นควรรับไว้ใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยจะได้นำต้นแบบการดำเนินงานมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการผลักดันโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738