ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:43:54  
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ส่งมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ส่งมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ส่งมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกล พร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนอีกด้วย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศให้แก่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม รวมถึงส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพแก่ประชาชน เด็กนักเรียน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทุรกันดารที่อยู่ห่างไกล ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน นอกจากจะบำบัดรักษาบรรเทาอาการเจ็บปวดแล้ว ถือว่าได้ดูแลช่องปากในภาพรวม พร้อมทั้งป้องกันปัญหาทางด้านทันตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ จุดเริ่มต้นงานทันตกรรมเคลื่อนที่หรืองานทันตกรรมชนบทเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพ.ศ.2513 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 มีพระราชดำรัสว่า “โรคฟันเป็นโรคของทุกคน การที่จะให้ราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ห่างไกลความเจริญ ต้องทิ้งท้องไร่ท้องนา เข้ามารับการรักษาในเมือง คงเป็นไปไม่ได้ น่าจะเป็นทันตแพทย์ที่เดินทางไปดูแลเป็นครั้งคราว” อีกทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้จัดนิทรรศการหน่วยทันตกรวมพระราชทาน บริเวณชั้น 1 อาคาร 7 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ ทรงโปรดให้ก่อตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อพ.ศ.2526 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดสร้างรถยนต์ทำฟันเคลื่อนที่คันหนึ่ง เพื่อใช้เป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ส่วนพระองค์ โดยมีพระราชดำรัสว่า “ฉันต้องการให้หมอไปช่วยดูแลบำบัดทุกข์ของเด็กนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกล” ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานรถทันตกรรมเคลื่อนที่จำนวน 2 คัน โดย 1 ใน 2 คันนั้น ปรากฏพระนามของพระองค์เป็นเจ้าของรถในสมุดทะเบียนประจำรถอีกด้วย
สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ภายใต้พระปรมาภิไธยของพระองค์ ออกปฏิบัติงานมากกว่า 30 – 35 ครั้งต่อปี จะประกอบด้วย หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสวนดอก ออกให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณศูนย์โครงการหลวง ตั้งอยู่ทั่วเขตภาคเหนือ จำนวน 12 ครั้งต่อปี ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการมช.ร่วมใจ จรรโลงศาสนา รักษาสุขภาพสงฆ์ จำนวน 6 ครั้งต่อปี ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 ครั้งต่อปี และออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อดูแลประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารจำนวน 3 – 4 ครั้งต่อปี

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 995

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738