ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:50:21  
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายกฤษณ์ ธนาวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอร่างยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และประสานงานการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับภูมิภาคเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)ได้จัดสรรงบระมาณรายจ่าย แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง สร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงผู้ผลิตสื่อและประชาชน มีความรู้ ควมเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่สื่อ ตลอดจนมีทักษะและพฤติกรรมในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด พ.ศ.2560 – 2564 แผนงานกิจกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดำเนินกิจกรรมดังนี้ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่เยาวชน “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” และโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ , การประกวดคลิปวิดิโอระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ" ผลการพิจารณาตัดสิน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีภารกิจที่ 1 ดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติและคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ภารกิจที่ 2 เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยววกับสื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 ภารกิจที่ 3 ตรวจสอบสื่อท้องถิ่นและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเชิงรุก เพื่อแจ้งเตือน แก้ไขปัญหาเสนอแนะการพัฒนา ยกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท้องถิ่น ภารกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัด สื่อท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชน หน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัด ภารกิจที่ 5 รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเหตุการณ์ทางสังคมที่ขัดต่อกฏหมายและนโยบายด้านการสืบสานประเพณี


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738