ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:59:36  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดโครงการ "RMUTL International Art Workshop 2018"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดโครงการ "RMUTL International Art Workshop 2018"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดโครงการ "RMUTL International Art Workshop 2018" ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างเครือข่ายศิลปินไทยและนานาชาติ จาก 16 ประเทศ

ผศ.ดร.ถาวร ฟั่นชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ ด้านผลงานทางศิลปะตามอัตลักษณ์ของศิลปิน รวมถึง ด้านวัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ
ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยภายในงานมีกิจกรรมการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ศิลปะและการบรรยายพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ และศิลปินอิสระมากมาย อาทิ บรรยายและเขียนภาพจิตรกรรมประกอบการแสดงคีตนาฎการล้านนา , กิจกรรมการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ Art Workshop พร้อมด้วยศิลปินนักวิชาการ ศิลปินนานาชาติและศิลปินอิสระ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 250 ท่าน จาก 16 ประเทศ ซึ่งผลงานทางศิลปะทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ จะนำมาแสดงในนิทรรศการ “RMUTL International Art Workshop 2018” ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด) ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738