ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:13:45  
นบส. 1 รุ่น 87 รับฟังการบรรยาย "ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
นบส. 1 รุ่น 87 รับฟังการบรรยาย "ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
นักบริหารระดับสูง รับฟังการบรรยาย"ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ( นบส. 1 รุ่น 87) รับฟังการบรรยาย “ยุทธศาสตร์จังหวัดกับการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ. เชียงใหม่ โดยเน้นกิจกรรมการศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตร นบส. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐหลากหลายกระทรวงได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ตรงด้านการบริหารจัดการ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการและหน่วยงานภาคเอกชน และนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พญามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.1839 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,107ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้านการปกครองของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน อีกทั้งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้ง งานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา งานหล่อ และบุดุนโลหะ งานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน และงาน ศิลปะกระดาษต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม , การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา, รวมทั้งได้รับรางวัลการท่องเที่ยว ปี 2017
ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งจังหวัดมีศักยภาพทั้งเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป พืชผักเมืองหนาว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ การเป็น Northern Food Valley โดยหนึ่งในสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพสูงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ก็คือ กาแฟ ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้การเป็น Coffee Hub เป็น flagship project ของจังหวัด โดยกำหนดกิจกรรมการขับเคลื่อนในลักษณะ value chain ตั้งแต่ การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม วิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับนครและเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศ ดังนี้ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน , นครชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตพิเศษย็อกยากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน, นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน , จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น, เมืองบูร์ซา ประเทศตุรกี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก โดยมีเป้าหมาย คือ เมืองสีเขียว (green city) ซึ่งมีจุดเน้นสำคัญ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ มลภาวะ และสาธารณภัย การพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชน การให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ และรักษาการเติบโตให้เป็นไปอย่างสมดุลต่อไป โดยมีวาระสำคัญพิเศษ คือ การฟื้นคืนคลองแม่ข่า และการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยสนับสนุนการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกข้าวโพด และการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาโดยกระบวนการประชารัฐ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738