ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:42:56  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี จากประชาชนภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ขณะที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องนำร่างดังกล่าวให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 8 วรรค 2 ที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป
สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี กำหนดจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เป็นเวทีระดับภาคเหนือ โดยภาคเช้าจะเป็นการนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง, ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th, facebook “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”, โทรสารหมายเลข 0 -2282 –9149, และจดหมายส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738