ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:50:38  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้คัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ จำนวน 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอพร้าว อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฮอด อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่ออน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ระหว่างวันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่
สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หลักสูตร 9 วัน และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง รวมเป็น 12 วัน โดยมีข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ทำหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด
ทั้งนี้ แนวคิดหลักในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ สุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัยและสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาอาชีพ ตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสม เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738