ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:03:50  
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการจัดระบบการจราจรทางบก และติดตามผลความคืบหน้าของโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการงานด้านการจราจรทางบก ให้อำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบจราจรทางบก โครงการรถไฟรางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟรางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมระยะทาง 189 กิโลเมตร ประกอบด้วย 17 สถานี แนวเส้นทางตัดผ่านจังหวัดแพร่ อ.เด่นชัย อ.ลอง จังหวัดลำปาง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ อ.เมืองลำปาง และ อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำพูนผ่าน 2 อำเภอ อ.แม่ทา และ อ.เมืองลำพูน และผ่านจังหวัดเชียงใหม่ 2 อำเภอ อ.สารภี และ อ.เมืองเชียงใหม่ มีจุดตัดทางรถไฟที่จะต้องแก้ไขทั้งสิ้น 131 แห่ง ซึ่งรายงาน EIA อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพปัญหาจราจร เกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ข้อจำกัดด้านถนน การขาดวินัยจราจร ระบบขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอ โดยได้ศึกษาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมโยงเครือข่ายการเดินทาง ด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาเทคโนโลยีระบบขนส่งสาธารณะ ระบบ รถไฟฟ้ารางเบา (LRT: Light Rail Transit) เป็นระบบที่เหมาะสมมากที่สุด โดยแบ่งสามระบบ คือ ระบบขนส่งสาธารณะหลัก เชื่อมโยงแหล่งกิจกรรมหลัก ระบบขนส่งสาธารณะรอง เชื่อมโยงจากอำเภอรอบนอกสู่ระบบหลัก และระบบขนส่งสาธารณะเสริม เชื่อมโยงกับแหล่งกิจกรรมย่อยในเมือง โดยมีโครงข่ายจำนวน 2 โครงข่าย มีสถานีรวม 35 สถานี แผนการดำเนินงานอยู่ในช่วงระหว่างเตรียมการในขั้นตอนการก่อสร้างระบบ LRT ผลการศึกษาเสนอให้พัฒนาระบบรองและระบบเสริม เพื่อให้ดำเนินการในช่วงที่ก่อสร้างในปี 2563 อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 15-25 บาท มีการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี พื้นที่ราชการ พื้นที่ศูนย์กลางเมืองเก่า พื้นที่ศูนย์กลางเมืองใหม่ พื้นที่อยู่อาศัยย่านชานเมือง
ด้านการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (Taxi OK) ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการพัฒนาด้านบริการด้วยเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ การเข้าถึงบริการ อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งทุกคันจะติดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ (GPS Tracking) อุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับ กล้องบันทึกภาพในรถ สามารถเรียกผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเนินโครงการนำร่องจำนวน 20 คัน เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ประชนและนักท่องเที่ยว และการทดลองเดินรถโดยสาร สาย R3 วัดเกตุการาม-ตลาดไนท์บาซาร์เชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นิมมานเหมินทร์ ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อสถานที่สำคัญอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน การทดลองเดินรถนี้ใช้รถบัส จำนวน 10 คัน และจะมีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารตลอดการทดลองเพื่อสรุปแผนการทดลองเดินรถต่อไป โดยจะเริ่มทดลองวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
กิจกรรมด้านความปลอดภัยบนถนนทางหลวงชนบท โครงการติดตั้งป้ายบอกความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็ว สายเชียงใหม่ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ มีการติดตั้ง 2 จุดด้วยกัน ที่ทางลอดรวมโชค และทางลวดบวกครกศิวิไล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีปรึกษากันในการขยายทางเชียงใหม่ลำพูน ในการปรับทัศนียภาพ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738