ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:22:13  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งถ่ายทอดแนวทางให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งถ่ายทอดแนวทางให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งถ่ายทอดแนวทางให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าไปให้ความรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการมอบนโยบายให้กับชุดความรู้ให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ/ตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบงานสำคัญ 10 เรื่อง คือ 1)สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง , 2)คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ , 3)ชุมชนอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน, 4)วิถีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย, 5)รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี , 6)รู้กลไกการบริหารราชการที่ต้องให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน, 7)รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล, 8)รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน, 9)ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และ10)งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่
ทั้งนี้ การถ่ายทอดแนวทางและชุดความรู้ให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ/ตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 1) ได้ระดมสรรพกำลังของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยมีกลุ่มอำเภอที่เข้าร่วม 14 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 1,748 คน และจะจัดอบรมในรุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ อำเภอหาง จังหวัดเชียงใหม่ อีก 11 อำเภอ จำนวน 1,409 คน ในครบทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปในระดับหมู่บ้าน โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน โดยเน้นสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738