ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:18:28  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการตลาดต้องชมแห่งที่ 3 "ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477"
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการตลาดต้องชมแห่งที่ 3 "ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477"
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ม.แม่โจ้ เปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจ "ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477" เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ที่ แม่โจ้การ์เด้นท์มอลล์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ตลาดสีเขียว “ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477” โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในทุกด้าน โดยได้มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ตลาด ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งภาครัฐจะร่วมมือกับประชาชน เอกชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และพัฒนา เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับ “ตลาดต้องชม” นั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต ซึ่งสามารถเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับปี และเป็นโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อันเป็นผลผลิตจากการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากผลงานวิจัย การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และผลผลิตของนักศึกษาในโครงการ “ปลูกผักแลกค่าเทอม” รวมทั้งผลผลิตของเกษตรกร ชุมชน และเครือข่ายการผลิตต่างๆ จากการส่งเสริมของนักวิชาการ นักวิจัย จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน “กาดแม่โจ้ 2477” ยังเป็นต้นแบบการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เน้นวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก่ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงได้รับความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานตลาดสีเขียว “ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477”

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738