ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:02:19  
เชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เตรียมความพร้อม Kick off ทุกตำบล 21 ก.พ.นี้
เชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference เตรียมความพร้อม Kick off ทุกตำบล 21 ก.พ.นี้
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference ให้แก่ 25 อำเภอ เตรียมความพร้อม Kick off ทุกตำบล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่าน VDO Conference ให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล/หมู่บ้าน และใช้ทีมขับเคลื่อน คือ การเข้าไปพบประชาชนในหมู่บ้าน แล้วนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาแก้ไขปัญหารายบุคคลและชุมชน โดยมีทีมงานเข้าไปร่วมกันทำงานในหมู่บ้าน จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมขับเคลื่อนประเทศ และทีมงานตามภารกิจ เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งจะลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของทางราชการ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในการดำเนินการ Kick Off หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน พร้อมกันทุกพื้นที่ ให้รายงานสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคม ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และขอให้นายอำเภอช่วยกำกับดูแลในการทำงานอย่างเต็มที่ รวมถึง ให้ดำเนินงานตามขั้นตอนและสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในแต่ละช่วง ซึ่งได้มอบหมายปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมซักซ้อมแนวทางแก่ 25 อำเภอในครั้งนี้
สำหรับ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบงานสำคัญ 10 เรื่อง คือ 1)สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง 2)คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 3)ชุมชนอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน 4)วิถีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 5)รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี 6)รู้กลไกการบริหารราชการที่ต้องให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน 7)รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล 8)รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน 9)ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และ10)งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน คือ กำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738