ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:57:15  
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 4
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 4
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอพร้าว อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฮอด อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่ออน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ระหว่างวันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่
สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจและฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง รวม 12 วัน โดยมีข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ทำหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด สำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ทั้ง 100 คน มีสภาพทางกายที่ดี มีความพร้อมด้านจิตใจ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งกลับภูมิลำเนา โดยจะได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ทั้งนี้ แนวคิดหลักในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ การมีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาอาชีพ ตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสม เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738