ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:35:28  
สนช. เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
สนช. เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น กระบวนการสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาต่อการทำหน้าที่ของ สนช. ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสื่อมวลชน ร่วมงานพิธีเปิด ที่ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้นำท้องถิ่นสนใจมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ทั้งนี้การจัดโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ สื่อมวลชน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนสังคมศึกษา ทนายความ ครู บุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 120 คน
สำหรับหัวข้อการบรรยายและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ประกอบด้วย หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศบทบาทหน้าที่ และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ชีวิตกับการเมือง สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พลเมืองและการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและศาสตร์พระราชา และบุคลิกภาพการพูด สำหรับผู้นำโดยมีวิทยากรประกอบด้วย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738