ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กุมภาพันธ์ 2561 / 20:54:36  
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ FM. 93.25 MHz โดยเร่งดำเนินงานถ่ายทอดความรู้และเข้าใจในนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ FM. 93.25 MHz. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ให้ครบทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปในระดับหมู่บ้าน โดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน พร้อมเน้นสร้างความเข้าใจการดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จะได้ชมนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์จากหน่วยงานต่างๆ ขณะเดียวกัน แม่แจ่มโมเดลพลัส ถือว่าได้ประสบความสำเร็จในกรณีหมอกควันไฟป่า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน ทำให้อำเภอแม่แจ่มสามารถเปลี่ยนจากพื้นที่ลำดับต้นๆ เกิดค่าจุดความร้อนมากที่สุดเกือบทุกปี มาเป็นพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนน้อยที่สุดในช่วง 60 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2559
ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งร่วมใจประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน และอาคารบ้านเรือน อย่างไรก็ดี อยากขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ในวันมาฆบูชาอย่างเข้มงวด
ด้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยว “ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 07.00-14.00 น. ทุกวันศุกร์และเสาร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อยกระดับตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมเชื่อมโยงการกระจายผลผลิต ช่องทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738