ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:02:03  
พิธีปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
พิธีปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
พิธีปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันระดมสมอง เพื่อนำไปขยายผลในระดับประเทศชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ที่ หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคัดเลือกเยาวชนจาก 25 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวม 135 คน
ทั้งนี้ โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดขึ้น เป็นระยะเวลา 4 คืน 5 วัน เนื่องจากตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และการธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจน ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รวมไปถึงสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไปขยายผลในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความปรองดองให้กับประเทศชาติ
นอกจากนี้ ยังได้นำกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง ประกอบด้วย 1) ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสร้างความสามัคคี 2) ร่วมกันคิดเพื่อระดมสมองสร้างพลังเยาวชน เสริมสร้างกระบวนการคิด เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 3) ร่วมกันสร้างสังคมให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งนักเรียนและเยาวชนจะได้ติดอาวุธทางปัญญาบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความเป็นภาวะผู้นำ รู้รัก สามัคคี เพื่อนำไปขยายผลในชุมชนของตนเองต่อไป


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738