ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:48:31  
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครับ และเอกชน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตผลทางการเกษตร งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 6 รางวัล จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และมอบรางวัลโครงการประกวดธรรมาภิบาลดีเด่นประจำปี 2560 ให้แก่ธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง จำนวน 7 รางวัล จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็น รับฟังความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ศึกษาความต้องการของตลาด ในการปลูกพืชพันธุ์ และจะมีการเปิดตลาดให้ประชาชนนำผลผลิตมาจำหน่าย โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจแก่หมู่บ้าน ชี้แจงในการดำเนินการของภาคส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป ด้านปัญหาภัยแล้ง ให้ส่วนราชการทุกอำเภอ ได้ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะภัยแล้ง โดยให้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่มีแนวโน้มในการขาดแคลนน้ำ โดยให้เฝ้าระวังการเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคม ส่วนปัญหาด้านหมอกควันไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการทำแนวกันไฟและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน เพื่อช่วยการบริหารจัดการในการลดลงของพื้นที่เผาไหม้ เน้นย้ำในการลาดตระเวนเพื่อให้พื้นที่เผาไหม้ลดลง และให้มีการแจ้งความดำเนินคดีในการลักลอบมีเงินรางวัลนำจับ 5,000 บาท จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” (1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561) มีการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยการทำแนวกันไฟในทุกพื้นที่ มีการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา โดยให้มีการนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างเข้มข้น
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนส่วนราชการและประชาชนร่วม โครงการเทศน์การกุศล 77 จังหวัด รวมใจเทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ตาม รอยดอยคำ ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ฃ ร่วมสัมผัสจุดเริ่มต้น "ดอยคำ" ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ พร้อมเยี่ยมชมชุมชนแห่งความสุขที่ “พ่อสร้าง”.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738