ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มีนาคม 2561 / 16:18:02  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถือปฏิบัติธรรม และประพฤติปฏิบัติตนด้วยคุณธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมทางด้านศาสนาในระดับจังหวัดและมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ร่วมส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มีความเห็นร่วมกันว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายิ่งวันหนึ่ง และในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ได้ศึกษาหลักธรรม และปฏิบัติกิจกรรมของชาวพุทธด้วย
ซึ่งในวันนี้เป็นวันมาฆบูชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รับฟังพระธรรมเทศนา และการบรรยายธรรมโดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 นำนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าร่วมพิธีทางศาสนาด้วย
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปีนี้ เป็นการร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเมตตาเผยแพร่หลักธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นหนทางปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบำเพ็ญตนปฏิบัติธรรม ในหลักศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยพลังบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อผลักดันในการใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักนำสังคมให้สงบสุขร่มเย็นสืบไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : วสันต์ มีจินดา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738