ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2561 / 16:24:26  
โครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "รับมอบผืนป่าจากชาวบ้านพะอัน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
โครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "รับมอบผืนป่าจากชาวบ้านพะอัน  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรม " โครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "รับมอบผืนป่าจากชาวบ้านพะอัน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สนองพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”บ้านพะอัน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายอำเภออมก๋อย, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่), ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ , ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านพะอันให้การต้อนรับ แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวว่า การคืนผืนป่าพื้นที่ไร่หมุนเวียนและการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นนาขั้นบันได โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านควบคู่กับหลักวิชาการนับเป็นความต้องการของราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริง ถือเป็นโครงการที่สำคัญยิ่ง
ดังนั้นขอให้บ้านพะอัน เป็นหมู่บ้านนำร่องและให้มีการขยายผลไปยัง พื้นที่อื่นๆ ของอำเภออมก๋อย เพื่อสนองแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ไว้ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา มีการ ทำการเกษตรไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะการทำพืชไร่หมุนเวียนในพื้นที่ป่า ทำให้ มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การทำนาขั้นบันได จึงถือว่า เป็นเรื่องที่ทำให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องลดการบุกรุกทำลายป่าจากการทำไร่หมุนเวียน และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวที่มากกว่า การทำไร่หมุนเวียนถึง 4 เท่า อีกทั้งยังทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ด้านนายวิทยา เติมต้น หัวหน้าผู้ประสานงาน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดอยแบแล กล่าวว่า โครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ตามพระราชดำริของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงให้ไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดอยแบแล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในสถานีฯ ซึ่งหมู่บ้านในพื้นที่สถานีฯ มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขุนอมแฮดนอก บ้านขุนอมแฮดใน และบ้านพะอัน) ปัจจุบันบ้านขุนอมแฮดนอก มีราษฎรรวมประมาณ 289 คน 67 ครัวเรือน บ้านขุนอมแฮดใน มีราษฎรรวมประมาณ 344 คน 79 ครัวเรือนและบ้านพะอัน มีราษฎรรวมประมาณ 217 คน 48 ครัวเรือน
ที่ผ่านมา สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดอยแบแล ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักพระราชวัง ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่อำเภออมก๋อย กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง มลฑลทหารบกที่ 33 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ำ (นาขั้นบันได) ในสถานีฯ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน บ้านพะอัน เป็นหมู่บ้านในสถานีฯ ที่ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมฯ มาแล้ว 2 ปี คือตั้งแต่ปี 2559 - 2560 มีราษฎรเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 19 ราย คืนผืนป่าจำนวน 490 ไร่
ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ(นาขั้นบันได)ราษฎรมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการนำแนวพระราชดำริ มาดำเนินการรวมทั้งลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่

ข่าวโดย : ส.ปชส.ชม.
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738